CG HHS mũi vuông captoe thân kẻ GV 3p

CG HHS mũi vuông captoe thân kẻ GV 3p

265.300